Uvjeti i odredbe poslovanja

Politika privatnosti

Brandmama d.o.o., Zagreb, Frankopanska 24, Zagreb, OIB: 51230676954 (u daljnjem tekstu: Brandmama) posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka korisnika. Brandmami je privatnost korisnika i klijenata izrazito važna te čini sve kako bi sačuvao povjerljivost osobnih podataka.

Prikupljanje, korištenje i obrada osobnih podataka provodi se u skladu s Politikom privatnosti te odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.) (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Brandmama zadržava pravo moguće izmjene uvjeta i odredbi poslovanja, što uključuje i moguće izmjene politike zaštite osobnih podataka.

Privola korisnika i mogućnost odustajanja

Brandmama prikuplja osobne podatke korisnika za koje je korisnik dobrovoljno dao privolu te se smatra da je prihvaćanjem Uvjeta i odredbi poslovanja, a čiji sastavni dio čini i Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik dao privolu i izričito očitovao volju kojom izražava suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje Brandmama nudi. Korisnik je u mogućnosti da u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Obrada podataka

Brandmama d.o.o. je voditelj je obrade osobnih podataka korisnika.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje Brandmama prikuplja i obrađuje, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Navedena Politika privatnosti se ne primjenjuje na anonimne podatke (podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom).

Vrste podataka koji se prikupljaju

Brandmama prikuplja osobne podatke korisnika u trenutku korištenja usluge (web stranica) te u trenutku komuniciranja s Brandmamom.

Prikupljaju se samo podaci potrebni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge te njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

 • Podatke koje korisnik unese putem online obrasca ili koje unese na drugi način tijekom korištenja usluge Brandmama
 • Korisničke podatke koji su poslani ili automatski generirani, kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na računalu ili bilo kojoj vrsti pametnog uređaja
 • Osobni podaci koje generira Brandmama ili treće osobe
 • Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima

Svrha obrade podataka

Brandmama može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u svrhe:

 • Pribavljanja usluga koje nudi Brandmama;
 • Pripremanja raznih vrsta statistika ili drugih usluga koje Brandmama nudi;
 • Održavanja i razvoja odnosa s klijentima i korisnicima
 • Garancije sigurnosti, dostupnosti sustava i podataka te pružatelja usluga
 • Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe
 • Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite
 • Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza

Komunikacija

Vezano uz uslugae koje Brandmama nudi, ista može periodično slati sadržaje komercijalne ili informativne prirode na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri Brandmami.

Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje gore navedenog sadržaja.

Korisnici mogu u bilo kojem trenutku obavijestiti Brandmamu (bez naplate) da ne žele više primati gore navedene sadržaje.

Prosljeđivanje podataka trećim stranama

Brandmama načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama, uz navedene iznimke:

Brandmama može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja Brandmama te će pri tome primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je Brandmama ovlaštena da ih obrađuje;

Brandmama može iznositi osobne podatke trećim osobama: ako korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.); ako je to potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je Brandmama izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti.

U iznimnim slučajevima, podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom.

Brandmama može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

Brandmama može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika.

Svi djelatnici Brandmame i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za Brandmama d.o.o i povezanim društvima.

Čuvanje podataka

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, Brandmama će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Brandmama koristi razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bi zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost osobnih podataka.

Zadržavanje podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Pitanja, prijedlozi, ispravci i brisanja

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustajanje od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na info@brandmama.hr ili na poštansku adresu: Brandmama d.o.o., Frankopanska 24 10000 Zagreb.

Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu.

Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na info@brandmama.hr, ili na poštansku adresu, Brandmama d.o.o., Frankopanska 24 10000 Zagreb.

Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

info@brandmama.hr

(01) 6266 897

Brandmama d.o.o., Frankopanska 24

Zagreb, Croatia

OIB: 51230676954

Kontakt

Brandmama d.o.o., Gajeva 17, Zagreb, Hrvatska

OIB 51230676954

T. +385 1 6266 897

M. +385 98 1646 637

info@brandmama.hr